21η Συνεδρίαση

1.-Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου με τίτλο : «Πλωτή Μονάδα Εκτροφής θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων – σύστημα πλωτών ιχθυοκλωβών – προερχόμενη από μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας», εξωτερικά του όρμου «Βαθύ» Νήσου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Ιχθυοκαλλιέργεια Σαρωνικού Α.Β.Ε.A.Ε.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Προσωρινή μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Φοίνικα στον Νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Παλουκίων Σαλαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Γ΄ Κατανομή ποσού 79.131,12€ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 43897/24-8-18 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. & με την υπ΄αριθμ. πρωτ. :@PRTKL@30-8-18 Αναγγελία Πίστωσης από το Τ.Π. & Δανείων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά : Συντήρηση καθαρισμός οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά : Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 81/2012 απόφ. Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την θεσμοθέτηση παλαιάς ιδιωτικής οδού σε εγκεκριμένο πεζόδρομο στο Ο.Τ. 24Β του Δήμου Σαλαμίνας προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά τον χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο υφισταμένης οδού εντός του Ο.Τ. 185 Τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Λήψη απόφασης για την εκ νέου επιβολή ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Τσεβά Ιωάννη & Τσεβά Κων/νου στα Ο.Τ. 203-204-196-197 στη θέση Μαυρίκι Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Λήψη απόφασης για την εκ νέου επιβολή ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Δρίβα Δημητρίου & Δρίβα Παρασκευής στο Κ/Χ 8 στη θέση Ψιλή ΄Αμμος Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εκταφών και αντικατάσταση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. β του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP