17η Συνεδρίαση

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης & χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ, στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της Φτώχειας & Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με τίτλο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για κάθε σχετική ενέργεια και υπογραφή που τυχόν θα απαιτηθεί στα πλαίσια της υποβολής της ανωτέρω πρότασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

2. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 56/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του αφορά :Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Κέντρου Νεότητας, καθώς και μέρους του προθαλάμου αυτής στον Δήμο Σαλαμίνας, για την δημιουργία χώρου προβολής κινηματογράφου εικονικής πραγματικότητας , με σκοπό την ανάδειξη της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

3. Υποβολή πρότασης ένταξης & χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ2014-2020) Δίκτυο συνεργασίας Δήμων ΠΕ νήσων Αττικής 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα τοπικού προγράμματος CCLD/LEADER 2014-2020 Μέτρο 19 « Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CCLD/LEADER , ΕΣΠΑ και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για κάθε σχετική ενέργεια και υπογραφή που τυχόν θα απαιτηθεί στα πλαίσια της υποβολής της ανωτέρω πρότασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

4. Επανυποβολή Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη -Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

6. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π που αφορά :Έγκριση ορισμού και κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σαλαμίνας για την αδειοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ Α’ 94). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

7. Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

8. Αποδοχή ποσού 161.416,40€, ποσό το οποίο αναλογεί στον Δήμο Σαλαμίνας ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

9. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

10. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο που αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο που αφορά : Επισκευή τμήματος Δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

12. Έγκριση μελέτης που αφορά την Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Σαλαμίνας καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

13. Έγκριση μελέτης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας στην θέση Πέρανι για την βελτίωση πρόσβασης στην πτηνοτροφική εγκατάσταση « ΦΑΡΜΑ ΠΕΡΑΝΙ»». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

14. Παράταση άδειας προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της εργοληπτικής επιχείρησης ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε. , ανάδοχος του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή , συντήρηση οδικού δικτύου ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου » ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

17. ‘Εγκριση υψομετρικής μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

18. Σύσταση Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας η οποία θα επιληφθεί του θέματος των εσόδων από την υπαγωγή της νήσου Ρεβυθούσας στα διοικητικά όρια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

19. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2082/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

21. Έγκριση ψηφίσματος κατόπιν αιτήματος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ZIP