15η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων  προσωπικού  καθαριότητας  με σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  ορισμένου Χρόνου  8/μηνης  διάρκειας  για ατην κάλυψη  εποχικών αναγκών  των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών  του Δήμου  για το έτος 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Eπιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Αποδοχή της Διαπιστωτικής Πράξης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  με αρ. πρωτ. 41150/16-05-2023 και δημοσίευση  της απόφασης 09/2021  του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαλαμίνας στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου  Σαλαμίνας  και του ΚΤΕΛ  Σαλαμίνας Α.Ε. , αποδοχή των όρων  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή του μνημονίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών  για το έργο : Ψηφιακή  ανάδειξη  της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης  της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος, με χρήση σύγχρονων  οπτικοακουστικών συστημάτων με κωδικό ΟΠΣ 5131739. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. χρήσης  2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. χρήσης  2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. ‘Εγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης  ειδικού δεσμευμένου  λογαριασμού (ESROW ACCOUNT) του προγράμματος. «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ» με το οποίο χρηματοδοτήθηκε  ο Δήμος Σαλαμίινας  από το Πράσινο Ταμείο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της σύμβασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης απόφασης υλοποίησης  με ίδια μέσα έργου ΑΤΤ 107, που αφορά ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  στον Δήμο Σαλαμίνας, κατόπιντου με αριιθμ. 1520/14-5-2023 εγγράφου  Περιφέρειας  Αττικής  με καταληκτική ημερομηνία  ολοκλήρωσης  φυσικού  αντικειμένου την  30ην-9-2023 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου   οικ. έτους 2022 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού ) πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Κ.  ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση καθορισμού θέσεων τοποθέτησης του σταθερού εξοπλισμού ανακύκλωσης σε εφαρμογή της από  01/06/2021  Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Ορισμός Επιτροπών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2023 και ορισμός μελών τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο  35 παρ. 2 της Υ.Α. 2133.1/39328/2018 (1929 Β’ )/2018) με την οποία τροποποιήθηκε  ο υπ’ αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β’ 444/26-4-1999). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου για την στέγαση της έδρας του Συλλόγου  «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ» στον 4ο όροφο στο  Παλαιό  Δημαρχείο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 2. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  του κου Ζερβού Παναγιώτη  (με κτηματ.αριθμό 11511 ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης προσκυρωτέας δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Τραϊκού – Κάστου Μαρίας (με κτηματ. αριθμό 082056) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 4. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Ποϊζαρίδη Κων/νου κληρονόμο της θανούσας κας Στογιανού Ελένης συζ. Ποϊζαρίδη Σταύρου (με κτηματ. αριθμό 4008) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 5. Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο  και το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών  Δραστηριοτήτων ,  για το έτος 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση ή μη, αναγκαιότητας ονομασίας ανωνύμου εγκεκριμένου πεζόδρομου στην περιοχή Παλούκια  της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 2. Έγκριση ή μη,  αναγκαιότητας  για μετονομασία οδού  στην περιοχή Πόρτο Φίνο  της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 4. Διαγραφές – Διορθώσεις οφειλών, από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 5. Διαγραφές – Διορθώσεις οφειλών, από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP