15η Συνεδρίαση

1.-  Συζήτηση  του θέματος  που αφορά « Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας », κατόπιν  αιτήματος  12 Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα  με την παρ. 3δ΄άρθρο 3  του κανονισμού λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου . Λήψη αρχείου zip

2.- ΄Εκφραση  απόψεων επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και την μελέτη διαχείρισης (masterplan) του Οργανισμού  Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» . Λήψη αρχείου zip Μέρος Α , Λήψη αρχείου zip Μέρος Β , Λήψη αρχείου zip Μέρος Γ , Λήψη αρχείου zip Μέρος Δ

3.– ΄Εκφραση  απόψεων επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Τομεακό Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών  2021-2025. Λήψη αρχείου zip

   4.- ΄Εγκριση  Κανονισμού  Κοινοχρήστων Χώρων  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

5.– ΄Εγκριση  Εσόδων – Εξόδων  Δ΄ τριμήνου  έτους 2020 του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

6.–  Έγκριση  Εσόδων – Εξόδων  Α’  τριμήνου  έτους 2021 του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

7.–  Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  του έργου : Επισκευή  και Συντήρηση  Σχολικών κτιρίων , αύλειων χώρων  και λοιπές  δράσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Λήψη αρχείου zip

8.-  Έγκριση παράτασης της συνολικής  προθεσμίας  των υποέργων 1 (3η παράταση ) & 2 (11η παράταση ) της πράξης  με κωδ. ΟΠΣ 5003443 : Κατασκευή  Δικτύων Αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας – Β’ φάση  (Ολοκλήρωση ) », αρχικού  συμβατικού  ποσού 8.993.757,88€ (πλέον Φ.Π.Α.)  και 1ης  Σ.Σ.Ε.  ποσού 723.466,92€ (πλέον Φ.Π.Α.). Λήψη αρχείου zip

 9.-  Έγκριση παράτασης  της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης « Τεχνικός  Σύμβουλος του έργου : Κατασκευή  Δικτύων Αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας (Β’ φάση )». Λήψη αρχείου zip

 10.-  Έγκριση  μιας θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ επί της οδού Κομνηνών  στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

 11.-  Συζήτηση του θέματος που αφορά τα προβλήματα στην περιοχή της Δημ. Κοινότητας Σεληνίων , όπως αναφέρονται στην επιστολή  της Επιτροπής Αγώνα Σεληνίων  « Θεμιστοκλής», η οποία συνυπογράφεται  από κατοίκους των Σεληνίων. Λήψη αρχείου zip