13η Συνεδρίαση

1. – Έγκριση μελέτης που αφορά : «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για περαιτέρω επεξεργασίασε ιδιώτη για ανακύκλωση 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

2.-Ανάκλησητης υπ’ αριθμ.387/2013 απόφασηςτου Δημ. Συμβουλίουκαι λήψη νέας απόφασης παραχώρησης χώρουτου Παλαιού Δημοτικού ΣχολείουΠαλουκίων για στέγασητου Ειδικού Σχολείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3.- Καθορισμόςτμημάτων παραλιώνγια παραχώρηση απλής χρήσης τους με αντάλλαγμα , σε δημοπρασία ή απ’ ευθείας ανάθεσηκαι ορισμός Επιτροπής ελέγχου για την ανωτέρω παραχώρηση.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Δράσεις πυροπροστασίας 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

5.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6. – Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο ρεύμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες), παράλληλα με το υφιστάμενο ρεύμα του μπλε κάδου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.)».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

7.- «Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων (άδειων) μελανοδοχείων εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

8.-Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία Aνακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία” και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

9.- Β΄ Κατανομή ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

10.- Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίησητης συστατικής πράξηςτου Περιβαλλοντικού ΣυνδέσμουΔήμων Αθήνας – ΠειραιάΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

11.- Δωρεά τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σαλαμίνας , τιμής ένεκεν,στονκ. Ιωάννη Κανάκη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

12.- Επικαιροποίησητης υπ’ αριθμ.180/2012 απόφασηςτου Δημοτικού Συμβουλίουπου αφορά πρακτικό εκτίμησηςγια την προσκύρωση Δημ. έκτασης στην ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίου Θάνου στο Ο.Τ.48στην Δημ. Κοινότητα Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ