Διαγωνισμός: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ