Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για το υποέργο 1 με τίτλο: «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 195