Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017

6η Συνεδρίαση

1. - ΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας όπως αυτό υποβλήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρ.17 περ.θ &27 Ν.4270/2014)...

5η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: « Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού...

2η Συνεδρίαση

1. Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221του Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ. 2. Λήψη απόφασης για αναθεώρηση...

1η Συνεδρίαση

1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του εκκαθαριστή της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαλαμίνας, καθώς και απαλλαγή του εκκαθαριστή . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2. Έγκριση σύναψης και...