Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός:«Μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης κλαδιών, υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2022». Εκτιμώμενης αξίας 69.973,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 49