30η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά:«Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης διπλογραφικού για το έτος 2021». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.-΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2021 Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-΄Εγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα έργου ΑΤΤ107 που αφορά ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης Προσωπικού στελέχωσής του την 9/11/2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Συγκρότηση Επιτροπής Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στο  Δήμο Σαλαμίνας, με κωδικό ΟΠΣ 5056640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Aττική 2014-2020”.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-΄Εγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στο Δήμο Σαλαμίνας, κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης Προσωπικού στελέχωησής του την 9/11/2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ/Χ (ΣΑΤΑ)». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Δημιουργία θέσης  περιπτέρου και μετατόπισή του, από την αρχική του θέση  επί της Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 195 στο Τσάμη  στην συμβολή της Λ. Αιαντείου με την οδό Κυχρέως (12η στάση). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Διενέργεια Δημοπράτησης δύο καταστημάτων εντός της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Διαγραφές από Πολεοδομικά Πρόστιμα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Διορθώσεις Διαγραφές Λογαριασμών ΤΑΠ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ – Κ.Ο.Κ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 66/2021 αποφ. Δημ. Συμβουλίου που αφορά: «Συμμετοχή του Δήμου ως ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Περιφερειών & Δήμων της χώρας με τίτλο «CLIMMATTICA» με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και ορισμός μελών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 76/2020 αποφ. Δημ.Συμβουλίου που αφορά: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων και εξουσιοδότηση Δημάρχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.-  Συζήτηση του θέματος που αφορά: Παραίτηση της Δικηγορικής Εταιρείας Φλογαϊτη – Σιούτη από την υπεράσπιση του θέματος προσφυγής του Δήμου στο ΣτΕ, έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Εταιρείας «Ναυπηγεία Κυνόσουρας» που βρίσκεται στη περιοχή Κυνόσουρα, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP