15η Συνεδρίαση

1.- ΑναμόρφωσηΠροϋπολογισμούΔήμου Σαλαμίναςοικ. έτους2016, κατόπιν εγκρίσεώςτηςαπό το ΠαρατηρητήριοΟικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.- ΤροποποίησηΤεχνικούΠρογράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.- Τροποποίησητου εγκεκριμένουΣχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκεμε την υπ’ αριθμ.50/2016 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωσητου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και το Πρακτικό της 93ης Συνεδρίασηςτου Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ . Το κατεπείγοντων παραπάνω θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ,ότι άμεσα πρέπει να εγκριθείη Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 , η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 , καθώς καιη τροποποίηση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσηςγια την εύρρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.

4.- Έγκριση συμμετοχής στο δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο πλαίσιο υποβολήςτης πρότασηςτου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 -2020 ΔήμωνΠ.Ε. Νήσων Αττικήςστο ΠΑΑ», ορισμόςεκπροσώπωνκαι εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του καταστατικού.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει ο Δήμος μας να δηλώσει την συμμετοχή του στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .