10η Συνεδρίαση

1.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςστο Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Επάνδρωση του ΕΚΑΒ προκειμένου να πραγματοποιούνταιεπιπλέον βάρδιες στο νησί της Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος των Δ.Σ. κ.κ. Μπεγνή Σταματίας και Δραγομάνοβιτς Γεράσιμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2019απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφοράτην υποβολή πρότασηςστο Πρόγραμμαχορηγιώνέκθεσηςσύγχρονηςτέχνης2019/2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφοράτην ανάθεση σε ιδιώτημέρουςτων υπηρεσιώνγια την ΑποκομιδήΟγκωδώνΑπορριμμάτωνστην Δημ Ενότητα Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφοράτην ανάθεση σε ιδιώτημέρουςτων υπηρεσιώνγια την ΑποκομιδήΟγκωδώνΑπορριμμάτωνστην Δημ Ενότητα Αμπελακίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : «Έργα Δασοπροστασίας-κλαδεύσεις-καθαρισμοί παριών οδών.»ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : «Εργασίες κλάδευσης – κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση μελέτηςπου αφορά:«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, έτους 2019» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Έγκριση μελέτηςπου αφορά : «Ασφάλιστρα αυτοκινήτωνΔήμου Σαλαμίναςέτους 2019» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-ΈγκρισηΠροϋπολογισμούΕιδικού ΑναγνωρισμένουΦιλανθρωπικού Σωματείου , σύμφωναμε τα οριζόμεναστο εδάφιο 11παρ. 3βτου άρθρου 94του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η Αναμόρφωση Προϋ/σμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.-Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην οδό Λεωφ. Αιαντείουστο κατάστημα Λιπαντήριοαυτοκινήτων , ιδιοκτησίαςκ. Αλευρομάγειρα Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Έγκριση υψομετρικήςμελέτηςτης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 288-ΚΧ 288Αστην περιοχή Στενό του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.-΄Εγκριση μετατόπισης περιπτέρουεπί της Λ. Σαλαμίνας195 στην περιοχή Τσάμη Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Έγκριση χορήγησηςάδειας κατάληψηςκοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα ,επί της Λ. Φανερωμένης 18 έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Παναγιώτη Διονύσιου Βορρίση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Έγκρισηχορήγησης άδειας κατάληψηςκοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμαστηνπαραλιακή οδόΓυάλας της Δ.Κ. Αιαντείουγια την τοποθέτησηρυμουλκούμενης καντίναςτουκ. Νομικού Μιχαήλ .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Παραχώρησηενός φορητούοικίσκου στο Δημοτικό Σχολείο Φοίνικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.-΄Εγκριση ή μη για την θεσμοθέτησηδιάβασης πεζώνστις εγκαταστάσειςτης σχολής Ποδοσφαίρουτου Ολυμπιακού Σαλαμίνας και συγκεκριμένα επί της οδούΝ. Πλαστήρα46 στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.-΄Εγκριση ή μηγια την τοποθέτηση προστατευτικής μπάραςσχήματος Π επίπεζοδρομίου στην Λ. Σαλαμίνας141αστην Δ.Κ. Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του κ. Στυλιανού Καθαρού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.- Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Σαλαμίναςπρος στέγαση των υπηρεσιών τουΚΕΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.- Έγκριση ή μη για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτωνκατά μήκος του κρασπέδουστηνπρόσοψη του ακινήτουεπί της Λ. Φανερωμένης105 , κατόπιναιτήσεωςτου κ. Λύκου Ευαγγέλουκαι της κ. ΤρούφαΝικολέτας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

22.- Έγκριση ή μη στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό ΑκτήΚαραϊσκάκη αρ. 47 , στην Σαλαμίνα , κατόπιν αιτήματος της κ. Μυλωνά Πηνελόπης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

23.- Έγκριση ή μηγια την κάλυψη κοινοχρήστου χώρου έμπροσθενκαταστήματοςΥγειονομικούΕνδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕπιχείρησηΛιανικήςΔιάθεσης Τροφίμωνκαι Ποτών – Πρατήριοάρτου και ειδών Ζαχαροπλαστικής – πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες» ιδιοκτησίαςτου κ. Μεταλλίκη Νικολάουπου λειτουργεί επί της Λεωφ.Φανερωμένης30στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

24.- Συζήτηση του θέματος που αφοράτην λειτουργίατης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ.κ. Στάμου Μπα καούκα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

25.- Συζήτηση του θέματοςπου αφορά την λήψη προληπτικώνμέτρων για την εξάλειψη ατυχημάτωνστην Λεωφόρο Αιαντείου, κατόπιν αιτήματοςτου Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- ‘Εγκριση της κατάρτισηςΜεσοπρόθεσμουΠρογράμματος ΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής2020-2023του υποτομέα των ΟΤΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP