10η Ειδική Συνεδρίαση

  1. Ψήφιση και έγκριση  ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού,  σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 374/29-02-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και  την υπ’ αριθ. 63726/28-07-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4795/28-07-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που αφορά την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των  Δήμων οικονομικού έτους 2024 – Μερική τροποποίηση  της υπ’ αριθμ.  7028/2004 (Β΄253) απόφασης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
  2. Ψήφιση και έγκριση του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης Δήμου Σαλαμίνας   &  Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας) οικ. έτους  2024 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.