1η Συνεδρίαση

1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του εκκαθαριστή της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαλαμίνας, καθώς και απαλλαγή του εκκαθαριστή . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας νήσου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης «Προμήθεια ΓάλακτοςΕργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Σαλαμίνας» , έτους 2016.

4. Α΄ κατανομήποσού 72.321,35 € προς κάλυψηλειτουργικών δαπανών των σχολείωντου Δήμου Σαλαμίναςκαι της αμοιβήςτων εθελοντών σχολικών τροχονόμων, καθώς και την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,οικονομικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματοςκαι ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., οικ. Έτους 2017 .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 ZIP .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2 ZIP .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 ZIP .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ZIP .

7. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9. Έγκρισητων όρων της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ( esrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφής της, καθώς και ορισμός υπευθύνου στο Ταμείο Παρακαταθηκώνκαι Δανείωνως χειριστής και με σεγγυούχος του προϊόντος του ως άνωδεσμευμένου λογαριασμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας στην Επιτροπή Ανέλκυσης ναυαγίων , έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11. Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π, των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων » . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12. Διαγραφήαπό χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.Διορθώσεις λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.