Διαγωνισμός: Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος (Νέου Δημαρχείου) ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΩΦΥΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ.Α.Υ.

Σ.Α.Υ.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ