Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, Διάρκειας τριών (3) μηνών, για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων Αναγκών (Πυρασφάλειας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ