Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

5η Συνεδρίαση

1.- Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Παραχώρηση για αθλητική χρήση της κοινής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αιαντείου και του Γυμνασίου Αιαντείου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3.- Συγκρότηση Επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (για το έτος 2020). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4.- Κήρυξη ως έκπτωτου ή μη , της εταιρείας “PC LAB AΛΑΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

5.- Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης στον Δήμο Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

7.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΊΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

8.- Επικαιροποίηση της 176/2018 απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » στον άξονα προτεραιότητας 03 , Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

9.- Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος « ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 » με κωδικό πρόσκλησης Φ.Π1/2019 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Πράσινο Ταμείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

10.- Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση –τροποποίηση ΑΕΠΟ για την λειτουργία του Λιμένα των υφιστάμενων και νέων έργων περιοχής, αρμοδιότητας Ο.Λ.Π. Α.Ε.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

11.- Ορισμός υπολόγου για το έργο « Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στον Δήμο Σαλαμίνας » με κωδικό ΟΠΣ 5034809 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014 -2020». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

12.- Ανακήρυξη της 29ης Σεπτεμβρίου ως Δημόσια Εορτή τοπικής σημασίας και αργίας για τον Δήμο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

13.- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής συνοχής με τίτλο « Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής πρότασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

14.- ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης « Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στον Δήμο Σαλαμίνας » με κωδικό ΟΠΣ 5034809 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 09. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

15.- Συζήτηση του αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας σχετικά με την σύσταση δυο προσωποπαγών θέσεων των κ.κ.Κουτούκα Αθανασίας & Μανόγλου Γεωργίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

16.- Έγκριση αναγκαιότητας ή μη , ονοματοθεσίας οδού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and