Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

1η Συνεδρίαση

1.- Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου, έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Έκτακτη Κατανομή ποσού 38.856,63€ προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 88030/10-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ.: @PRTKL@/20-12-2019 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων” . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- Αναβάθμιση – προαγωγή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Έγκριση για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Αττική » στον άξονα 12 « Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ» της Περιφέρειας Αττικής , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Έκδοση ψηφίσματος - διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους αρμόδιους φορείς, για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Αικατερίνης Μπούταλη - Παυλίδη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.- Παράταση του έργου : « Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης » στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου που αφορά : Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :» Συνδέσεις ακινήτων με το βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Συγκρότηση Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς Σεληνίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Σύσταση θέσης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εις εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15- Εκδίκαση ένστασης της κ. Καρατζά Αλεξάνδρας κατά της 190/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

1.- Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου, έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Έκτακτη Κατανομή ποσού 38.856,63€ προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 88030/10-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ.: @PRTKL@/20-12-2019 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων” . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- Αναβάθμιση – προαγωγή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Έγκριση για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Αττική » στον άξονα 12 « Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ» της Περιφέρειας Αττικής , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Έκδοση ψηφίσματος - διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους αρμόδιους φορείς, για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Αικατερίνης Μπούταλη - Παυλίδη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.- Παράταση του έργου : « Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης » στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου που αφορά : Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :» Συνδέσεις ακινήτων με το βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Συγκρότηση Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς Σεληνίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Σύσταση θέσης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εις εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15- Εκδίκαση ένστασης της κ. Καρατζά Αλεξάνδρας κατά της 190/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and