Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

19η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2018 (χρήση 2018). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
2.- Αποδοχή παραχώρησης από τον Δήμο Σαλαμίνας του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων , εντός Χερσαίας ζώνης Λιμένα Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.65784/24333/17-8-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
3.- Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιώτη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
4.- Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία « Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
5.- Σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας & ΕΣΔΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
6.- Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (για το έτος 2017). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
7.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : Κατασκευή διαδημοτικού παιδικού σταθμού Παλουκίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
8.- Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ. 270/1981. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
9.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά : Προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2 της πράξης : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας με κωδικό ΜΙS 341287. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
10.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
11.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σαλαμίνας Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
12.- Αποδοχή παραιτήσεων τακτικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντικατάσταση νέων μελών της . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
13.- Ακύρωση του υπ’ αριθμ. 2051/24.5.2016 Δανειστικού Συμβολαίου του Δήμου Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
14.- Διαγραφή Βεβαιωμένων οφειλών . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
15.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
16.- Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

1.- Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2018 (χρήση 2018). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
2.- Αποδοχή παραχώρησης από τον Δήμο Σαλαμίνας του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων , εντός Χερσαίας ζώνης Λιμένα Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.65784/24333/17-8-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
3.- Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιώτη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
4.- Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία « Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
5.- Σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας & ΕΣΔΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
6.- Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (για το έτος 2017). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
7.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : Κατασκευή διαδημοτικού παιδικού σταθμού Παλουκίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
8.- Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ. 270/1981. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
9.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά : Προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2 της πράξης : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας με κωδικό ΜΙS 341287. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
10.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
11.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σαλαμίνας Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
12.- Αποδοχή παραιτήσεων τακτικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντικατάσταση νέων μελών της . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
13.- Ακύρωση του υπ’ αριθμ. 2051/24.5.2016 Δανειστικού Συμβολαίου του Δήμου Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
14.- Διαγραφή Βεβαιωμένων οφειλών . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
15.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .
16.- Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and