Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

5η Συνεδρίαση

 

1.- Έγκριση  σύναψης  και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και  Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο:  

« Συντήρηση  Επαρχιακού  και Λοιπού οδικού Δικτύου  Σαλαμίνας»  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας , για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

2.-  Έγκριση  σύναψης  και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και  Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο:  

(παροχή  υπηρεσία) « Εργασίες αποκατάστασης  βλαβών στο Δίκτυο Σατερλί-Κανάκια  στον Δήμο  Σαλαμίνας »  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου  Σαλαμίνας,  για  την υπογραφή της.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

3.- Έγκριση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών του Παρόχου  «COSMOTEOTE A.E.»  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ( ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ) .

4.- Ρύθμιση  του χρεωστικού υπολοίπου  του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

7.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» - Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και Παιδείας  Δήμου  Σαλαμίνας  &  εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4.

10.-΄Εγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού Σωματείου  (Ν.Π.Ι.Δ.) « Συλλόγου  Γονέων φίλων  ΑΜΕΑ  Σαλαμίνας» , σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο εδάφιο  ΙΙ παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

11.- Έγκριση  μελέτης που αφορά « Προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  του έργου  Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων  στην περιοχή Σαλαμίνας  επί της οδού  Κ. Καραμανλή  στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

12.- Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Αγίας Βαρβάρας στα Παλούκια  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση  μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Συγκρότηση  Πρωτοβάθμιου  Συμβουλίου Επιθεώρησης  χώρων Ψυχαγωγικών  Δραστηριοτήτων  για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Μεταφορά τόπου λειτουργίας  της Λαϊκής Αγοράς στην Δ.Κ. Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ                                                 

17.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την επαναχάραξη  αιγιαλού  στην περιοχή της Ψιλής Άμμου  κατόπιν αιτήματος  των μελών του Συλλόγου  « Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.- Αποδοχή  προσωρινής (5/μηνης) παραχώρησης οχήματος  του Δήμου Πειραιά στον Δήμο Σαλαμίνας για την εύρυθμη λειτουργία  των υπηρεσιών της  καθαριότητας του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ    

 

19.- Έγκριση μελέτης   για   προμήθεια  ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

20.- Έγκριση  του  4ου   Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.  του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

21.- Αποδοχή  δωρεάς  ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α., ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής , στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

1.- Έγκριση  σύναψης  και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και  Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο:  

« Συντήρηση  Επαρχιακού  και Λοιπού οδικού Δικτύου  Σαλαμίνας»  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας , για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

2.-  Έγκριση  σύναψης  και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και  Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο:  

(παροχή  υπηρεσία) « Εργασίες αποκατάστασης  βλαβών στο Δίκτυο Σατερλί-Κανάκια  στον Δήμο  Σαλαμίνας »  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου  Σαλαμίνας,  για  την υπογραφή της.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

3.- Έγκριση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών του Παρόχου  «COSMOTEOTE A.E.»  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ( ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ) .

4.- Ρύθμιση  του χρεωστικού υπολοίπου  του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

7.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» - Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και Παιδείας  Δήμου  Σαλαμίνας  &  εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4.

10.-΄Εγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού Σωματείου  (Ν.Π.Ι.Δ.) « Συλλόγου  Γονέων φίλων  ΑΜΕΑ  Σαλαμίνας» , σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο εδάφιο  ΙΙ παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

11.- Έγκριση  μελέτης που αφορά « Προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  του έργου  Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων  στην περιοχή Σαλαμίνας  επί της οδού  Κ. Καραμανλή  στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

12.- Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Αγίας Βαρβάρας στα Παλούκια  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση  μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Συγκρότηση  Πρωτοβάθμιου  Συμβουλίου Επιθεώρησης  χώρων Ψυχαγωγικών  Δραστηριοτήτων  για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Μεταφορά τόπου λειτουργίας  της Λαϊκής Αγοράς στην Δ.Κ. Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ                                                 

17.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την επαναχάραξη  αιγιαλού  στην περιοχή της Ψιλής Άμμου  κατόπιν αιτήματος  των μελών του Συλλόγου  « Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.- Αποδοχή  προσωρινής (5/μηνης) παραχώρησης οχήματος  του Δήμου Πειραιά στον Δήμο Σαλαμίνας για την εύρυθμη λειτουργία  των υπηρεσιών της  καθαριότητας του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ    

 

19.- Έγκριση μελέτης   για   προμήθεια  ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

20.- Έγκριση  του  4ου   Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.  του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

21.- Αποδοχή  δωρεάς  ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α., ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής , στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and