Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

35η Συνεδρίαση

 

 

1.-   Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης –θέρμανσης  και ελαιολιπαντικών  του Δήμου  Σαλαμίνας , έτους 2017.(χρήση 2017) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2.-   Απολογισμός έργου Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστάθηκε  με την υπ’ αριθμ.  49/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης  παράνομης   επαναλειτουργίας   του Λατομείου  στην θέση ΓΟΥΒΑ- ΜΠΑΤΣΙ Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.-  Λήψη απόφασης έγκρισης διάθεσης  πίστωσης για την κάλυψη εξόδων προμήθειας εδεσμάτων  και γουριών για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων  και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.    Συγκρότηση Επιτροπών  με κλήρωση σε εφαρμογή  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  για το έτος 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.   Λήψη απόφασης  για την αποδοχή και έγκριση  της 16/2016 μελέτης , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 του έργου « Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή  - Συντήρηση  οδικού Δικτύου» και έγκριση  του τρόπου επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης  με ανοικτό διαγωνισμό  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6.-    Λήψη απόφασης  για την εκτέλεση της εργασίας  που αφορά : Περισυλλογή  μπαζών  από κοινόχρηστους χώρους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7.-  Προέγκριση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης: Κατασκευή  Δικτύου Αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας »  με κωδικό ΜΙS 341287. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

8.-  Εκλογή νέου αντιπροσώπου  της πλειοψηφίας  του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας  ως τακτικό μέλος  στο Διοικητικό  Συμβούλιο  του Περιβαλλοντικού συνδέσμου  Δήμων Αθήνας – Πειριά (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑ.Π.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

9. -    Τροποποίηση  διάθεσης ποσού  438.190,01€  σε Λειτουργικές  Δαπάνες , σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ.  38520/30-11-2016  Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

 

 

1.-   Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης –θέρμανσης  και ελαιολιπαντικών  του Δήμου  Σαλαμίνας , έτους 2017.(χρήση 2017) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2.-   Απολογισμός έργου Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστάθηκε  με την υπ’ αριθμ.  49/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης  παράνομης   επαναλειτουργίας   του Λατομείου  στην θέση ΓΟΥΒΑ- ΜΠΑΤΣΙ Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.-  Λήψη απόφασης έγκρισης διάθεσης  πίστωσης για την κάλυψη εξόδων προμήθειας εδεσμάτων  και γουριών για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων  και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.    Συγκρότηση Επιτροπών  με κλήρωση σε εφαρμογή  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  για το έτος 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.   Λήψη απόφασης  για την αποδοχή και έγκριση  της 16/2016 μελέτης , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 του έργου « Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή  - Συντήρηση  οδικού Δικτύου» και έγκριση  του τρόπου επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης  με ανοικτό διαγωνισμό  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6.-    Λήψη απόφασης  για την εκτέλεση της εργασίας  που αφορά : Περισυλλογή  μπαζών  από κοινόχρηστους χώρους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7.-  Προέγκριση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης: Κατασκευή  Δικτύου Αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας »  με κωδικό ΜΙS 341287. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

8.-  Εκλογή νέου αντιπροσώπου  της πλειοψηφίας  του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας  ως τακτικό μέλος  στο Διοικητικό  Συμβούλιο  του Περιβαλλοντικού συνδέσμου  Δήμων Αθήνας – Πειριά (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑ.Π.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

9. -    Τροποποίηση  διάθεσης ποσού  438.190,01€  σε Λειτουργικές  Δαπάνες , σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ.  38520/30-11-2016  Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 


Privacy Statement Powered by and