Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

30η Συνεδρίαση

 

1. Λήψη απόφασης  για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά της υπ’ αριθμ. 1971/16  απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων  Γ’ τριμήνου  για τον έλεγχο – υλοποίηση  του Προϋπολογισμού , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.  Έγκριση  του τελικού πίνακα  πιστωτών της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σαλαμίνας με την  επωνυμία ΔΗΚΕΣΑ και αποδοχή  ως καθολικού διαδόχου  των υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΣΑ από τον Δήμο Σαλαμίνας,  που περιλαμβάνεται  στον πίνακα  αυτό. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.  Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης εργασίας και έγκριση της υπ’αριθμ. 13/16 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5. Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των  εργαζομένων  του προγράμματος Βοήθεια   στο Σπίτι” σύμφωνα  με την παρ.1α του άρθρου 69 του Ν.4430/2016(ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-16). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.   Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας  στην πράξη « Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.   Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου  του Δήμου Σαλαμίνας  για την υλοποίηση της πράξης  Κ.Δ.Β.Μ. – νέα φάση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8 .  Δ΄ κατανομή  ποσού 72.321.,35€  προς κάλυψη λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,   του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.  Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής   με κλήρωση,  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 , του έργου  «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

10.-     Έγκριση μελέτης  που αφορά  «Επισκευή και συντήρηση  Σχολικών κτιρίων  2015-2016»  και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.     Έγκριση μελέτης που αφορά  « Ανακατασκευή   φθορών οδοστρώματος   στην Δημ. Κοινότητα  Σαλαμίνας »  και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.     Έγκριση μελέτης που αφορά  « Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου »και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

13.     Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 132/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και λήψη  απόφασης    για την  αποδοχή  και έγκριση  της 9/2016   ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  του έργου ¨ Ανάπλαση  ιστορικού  κέντρου ¨   και έγκριση   του          τρόπου  επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με τον     Ν.4412/16 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

14.      ¨Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 127/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και λήψη απόφασης    για την   αποδοχή και έγκριση της 8/2016 της ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016,  του έργου ¨  Συντήρηση  και επισκευή  δικτύου ακαθάρτων Δήμου   Σαλαμίνας ¨       και έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης  με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον  Ν.4412/16. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

15. Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 128/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και  λήψη  απόφασης  για  την   αποδοχή  και έγκριση  της 7/2016 ανασυνταγμένης μελέτης ,σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016,  του έργου ¨  Συντήρηση   και επισκευή  οδοποϊιας  Νήσου Σαλαμίνας ¨ και έγκριση του τρόπου   δημοπράτησης με ανοικτό  διαγωνισμό σύμφωνα με   το Ν.4412/16. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 1 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 2.

16.  Έγκριση  της μελέτης που αφορά   ¨   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΚΑΙ                    ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ¨ και καθορισμός του τρόπου  δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

17.  Έγκριση  της μελέτης που αφορά   ¨ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

18. Έγκριση  της μελέτης που αφορά¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

19. Έγκριση  της μελέτης που αφορά «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΘΟΡΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

20. Έγκριση της μελέτης που αφορά  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

21.    Έγκριση  μελέτης  που αφορά  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

22.     Αντικατάσταση  μέλους στην Επιτροπή επίβλεψης  & ελέγχου  των εργασιών που αναφέρονται  στο αίτημα της κας Βάϊας  Πασχαλούδη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

23.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 158 Θ/2016 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011»,  για την Επιτροπή παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών Οχημάτων  (βάση άρθρου 67, Π.Δ. 28/80 & ΔΚΚ άρθρο 273 παρ.1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

24.    Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στην 5η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του  Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

25.    Αποδοχή παραίτησης  τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ.  « Σχολική Επιτροπή  Δ/μιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Σαλαμίνας  και αντικατάστασή του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

26.   Τακτική  Επιχορήγηση  του Ν.Π.Δ.Δ.  Άθλησης – Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας  για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

27.   Έγκριση  Απογραφής  & Ισολογισμού Έναρξης του Ν.Π.Δ./Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

28.   Έγκριση  Ισολογισμού , έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

29.  Λήψη απόφασης  επί έγγραφης  διαμαρτυρίας Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου « Αγ. Νικόλαος ο Δροσερός » , περί ελλιμενισμού πλοίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

30.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

31.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, για σύνδεση ακινήτου με την αποχέτευση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

 

1. Λήψη απόφασης  για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά της υπ’ αριθμ. 1971/16  απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων  Γ’ τριμήνου  για τον έλεγχο – υλοποίηση  του Προϋπολογισμού , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.  Έγκριση  του τελικού πίνακα  πιστωτών της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σαλαμίνας με την  επωνυμία ΔΗΚΕΣΑ και αποδοχή  ως καθολικού διαδόχου  των υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΣΑ από τον Δήμο Σαλαμίνας,  που περιλαμβάνεται  στον πίνακα  αυτό. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.  Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης εργασίας και έγκριση της υπ’αριθμ. 13/16 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5. Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των  εργαζομένων  του προγράμματος Βοήθεια   στο Σπίτι” σύμφωνα  με την παρ.1α του άρθρου 69 του Ν.4430/2016(ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-16). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.   Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας  στην πράξη « Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.   Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου  του Δήμου Σαλαμίνας  για την υλοποίηση της πράξης  Κ.Δ.Β.Μ. – νέα φάση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8 .  Δ΄ κατανομή  ποσού 72.321.,35€  προς κάλυψη λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,   του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.  Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής   με κλήρωση,  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 , του έργου  «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

10.-     Έγκριση μελέτης  που αφορά  «Επισκευή και συντήρηση  Σχολικών κτιρίων  2015-2016»  και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.     Έγκριση μελέτης που αφορά  « Ανακατασκευή   φθορών οδοστρώματος   στην Δημ. Κοινότητα  Σαλαμίνας »  και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.     Έγκριση μελέτης που αφορά  « Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου »και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

13.     Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 132/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και λήψη  απόφασης    για την  αποδοχή  και έγκριση  της 9/2016   ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  του έργου ¨ Ανάπλαση  ιστορικού  κέντρου ¨   και έγκριση   του          τρόπου  επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με τον     Ν.4412/16 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

14.      ¨Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 127/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και λήψη απόφασης    για την   αποδοχή και έγκριση της 8/2016 της ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016,  του έργου ¨  Συντήρηση  και επισκευή  δικτύου ακαθάρτων Δήμου   Σαλαμίνας ¨       και έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης  με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον  Ν.4412/16. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

15. Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 128/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και  λήψη  απόφασης  για  την   αποδοχή  και έγκριση  της 7/2016 ανασυνταγμένης μελέτης ,σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016,  του έργου ¨  Συντήρηση   και επισκευή  οδοποϊιας  Νήσου Σαλαμίνας ¨ και έγκριση του τρόπου   δημοπράτησης με ανοικτό  διαγωνισμό σύμφωνα με   το Ν.4412/16. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 1 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 2.

16.  Έγκριση  της μελέτης που αφορά   ¨   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΚΑΙ                    ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ¨ και καθορισμός του τρόπου  δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

17.  Έγκριση  της μελέτης που αφορά   ¨ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

18. Έγκριση  της μελέτης που αφορά¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

19. Έγκριση  της μελέτης που αφορά «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΘΟΡΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

20. Έγκριση της μελέτης που αφορά  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

21.    Έγκριση  μελέτης  που αφορά  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

22.     Αντικατάσταση  μέλους στην Επιτροπή επίβλεψης  & ελέγχου  των εργασιών που αναφέρονται  στο αίτημα της κας Βάϊας  Πασχαλούδη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

23.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 158 Θ/2016 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011»,  για την Επιτροπή παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών Οχημάτων  (βάση άρθρου 67, Π.Δ. 28/80 & ΔΚΚ άρθρο 273 παρ.1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

24.    Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στην 5η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του  Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

25.    Αποδοχή παραίτησης  τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ.  « Σχολική Επιτροπή  Δ/μιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Σαλαμίνας  και αντικατάστασή του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

26.   Τακτική  Επιχορήγηση  του Ν.Π.Δ.Δ.  Άθλησης – Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας  για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

27.   Έγκριση  Απογραφής  & Ισολογισμού Έναρξης του Ν.Π.Δ./Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

28.   Έγκριση  Ισολογισμού , έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

29.  Λήψη απόφασης  επί έγγραφης  διαμαρτυρίας Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου « Αγ. Νικόλαος ο Δροσερός » , περί ελλιμενισμού πλοίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

30.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

31.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, για σύνδεση ακινήτου με την αποχέτευση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and