Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

15η Συνεδρίαση

 

1.- Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας  οικ. έτους  2016, κατόπιν εγκρίσεώς  της  από το Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.- Τροποποίηση   Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.- Τροποποίηση  του εγκεκριμένου  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθμ.  50/2016 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και το Πρακτικό της 93ης Συνεδρίασης  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

Το κατεπείγον  των παραπάνω θεμάτων  συνίσταται στο γεγονός ,ότι άμεσα πρέπει να εγκριθεί   η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 , η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 ,  καθώς και  η τροποποίηση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης  για την εύρρυθμη λειτουργία του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.- Έγκριση συμμετοχής στο δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο πλαίσιο υποβολής  της πρότασης  του Τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER 2014 -2020 Δήμων  Π.Ε. Νήσων Αττικής  στο ΠΑΑ», ορισμός  εκπροσώπων   και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του καταστατικού.  

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει ο Δήμος μας να δηλώσει την συμμετοχή του στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 

 

1.- Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας  οικ. έτους  2016, κατόπιν εγκρίσεώς  της  από το Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.- Τροποποίηση   Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.- Τροποποίηση  του εγκεκριμένου  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθμ.  50/2016 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και το Πρακτικό της 93ης Συνεδρίασης  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

Το κατεπείγον  των παραπάνω θεμάτων  συνίσταται στο γεγονός ,ότι άμεσα πρέπει να εγκριθεί   η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 , η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 ,  καθώς και  η τροποποίηση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης  για την εύρρυθμη λειτουργία του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.- Έγκριση συμμετοχής στο δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο πλαίσιο υποβολής  της πρότασης  του Τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER 2014 -2020 Δήμων  Π.Ε. Νήσων Αττικής  στο ΠΑΑ», ορισμός  εκπροσώπων   και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του καταστατικού.  

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει ο Δήμος μας να δηλώσει την συμμετοχή του στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 


Privacy Statement Powered by and