Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

10η Συνεδρίαση

 

1.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.  6/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά «΄Εγκριση σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας»,  σύμφωνα με την 152/2016 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής και το πρακτικό της 89ης  συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας,  οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά  «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνος έτους 2016», και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.- Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης επί της  1ης  Αναμόρφωσης    Προϋπο-λογισμού του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 

 

1.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.  6/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά «΄Εγκριση σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας»,  σύμφωνα με την 152/2016 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής και το πρακτικό της 89ης  συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας,  οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά  «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνος έτους 2016», και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.- Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης επί της  1ης  Αναμόρφωσης    Προϋπο-λογισμού του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 


Privacy Statement Powered by and